WTP1 - Erwachsene
Tag Zeit Starttermin(e)
Freitag 21:15 Uhr 20.11.2020
ANMELDEN
Sonntag 18:30 Uhr 25.10.2020 / 22.11.2020 / 20.12.2020
ANMELDEN
Montag 18:30 Uhr 26.10.2020 / 23.11.2020 / 21.12.2020
ANMELDEN
Dienstag 18:45 Uhr 27.10.2020 / 24.11.2020 / 22.12.2020
ANMELDEN